Frederick Henry Stonham

1924 - 2003

United Kingdom

1 ITEM