Anthony Gilbert

1916 - 1995

United Kingdom

2 ITEMS